Stöd vårt initiativ mot ett främlingsfientligt massövervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja människor emellan

English / Français / Deutsch / Español / Русский / Српски / Hrvatski

Vi vill leva i ett samhälle fritt från terroristhot, massövervakning, självcensur, mellanmänsklig misstro och osämja

De senaste dåden i Frankrike påminner oss om hur världen ser ut idag och att vi inte ska ta våra rättigheter och vår säkerhet för givna. Som många andra i Europa oroar vi oss idag över att främmande konflikter i allt större utsträckning importeras till vår del av världen. Som en konsekvens av detta sprids det panik och misstro bland befolkningen vilket skapar grogrund för framtida oroligheter. Samhället polariseras allt mer och allt fler väljer att söka skydd bland extrema politiska krafter vilket skapar ännu större polarisering. Vi har hamnat i en destruktiv spiral och vi måste snarast möjligt hitta en väg ur denna situation.

Europeiska regeringar försöker lösa problemet genom att missrikta åtgärder. I stället för att beskydda befolkningen inskränker man på dess fri- och rättigheter, medan ursprungsproblemet kvarstår. Problemet är inte olika religiösa, etniska eller andra grupper som sådana. Problemet är inte att staten inte hör och ser allt som dess medborgare säger och gör. Problemet är inte rörelsefriheten. Att rikta åtgärderna mot dessa är inget annat än att utnyttja situationen för att genomföra reformer som strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa oönskade reformer ökar inte säkerheten på något sätt utan leder endast till ett övervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja människor emellan. I ett sådant samhälle ersätts det fria ordet av självcensur. Samtidigt ger man efter för terroristerna vars mål är att skapa just rädsla och panik.

Orsaken till att våra samhällen har blivit osäkra är att krig föder krig och våld föder våld. Dessa terroristorganisationer existerar i ett sammanhang – ett sammanhang där miljontals människor världen över utsätts för enormt lidande p.g.a. att främmande makter främjar sina intressen genom framprovocerade krig, ekonomisk förödelse och stöd i olika form till diverse extremistiska grupperingar. I det sammanhanget är det lätt för extremisterna att instrumentalisera de drabbade, öka sitt inflytande och få bredare stöd för framtida hämndaktioner. Vi kan inte ha ett säkert samhälle så länge sammanhanget inte förändras genom en ansvarsfull politik baserad på följande principer:

I) Ingen distribution av vapen, ammunition och annan krigsmateriel till konfliktområden.

II) Inget stöd till olika grupperingar som på olagliga och/eller våldsamma sätt försöker ta kontroll över ett geografiskt område.

III) Nolltolerans för tortyr.

IV) Nolltolerans för den interventionistiska politik som har lett till förstörelse av ett tiotal länder de senaste decennierna.

Vi kräver av våra politiska representanter att de snarast möjligt i ord och handling börjar verka nationellt och internationellt för:

1) Skydd av medborgarnas fri- och rättigheter genom att motverka pågående lagförslag och verka för ändring av redan stiftade lagar som inskränker den individuella integriteten vid kommunikation och rätten till skydd av personuppgifter.

2) Sanktionsåtgärder gentemot organisationer, grupper och länder som aktivt motverkar de ovan nämnda principerna (I-IV).

Vi vill avsluta detta brev med ett citat av Mahatma Gandhi: ”När kärlekens makt övervinner kärleken till makten kommer världen finna fred.”

Justitia Pax Veritas

Sign this petition »

Help us translate this letter to Your language. Send us the translation and we will publish it here.