Justitiekanslerns beslut om ifrågasatt yttrandefrihetsbrott

Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)
Justitiekanslerns beslut: Förundersökning inleds inte.

Ärendet

Den 17 april 2012 i programmet ”Gerts värld” i radiokanalen Radio 1 gjorde Gert Fylking följande uttalanden:

Världen är tull utav sådana här Breivikar. Vi har fått tag på många andra också. Vi har fått tag på de här serberna som betedde sig som ena jävla svin och hade ihjäl flera hundratusentals människor och jagade flera miljoner människor på flykt, de har vi fått tag på. Men tror du att de döms av serberna? Nej, serberna hyllar dem ju som hjältar. Vilka är då psykopater?Är det den större delen av den serbiska befolkningen som är dumma i huvudet eller är det bara de här människorna som nu är dömda för krigsförbrytelsersom är dumma i huvudet, om vi nu använder ordet dum i huvudet?

Justitiekanslern har fått in ett flertal anmälningar mot dessa uttalanden medbegäran om att Justitiekanslern ska pröva om uttalandena utgör brott. Några anmälningar har också lämnats över hit från Polismyndigheten i Stockholms län och en anmälan har överlämnats från Polismyndigheten i Skåne.

Justitiekanslern har vid sin prövning lyssnat på en inspelning av uttalandena i radioprogrammet.

Justitiekanslerns bedömning

Radioprogram omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser och det ankommer därmed på Justitiekanslern att ta ställning till anmälningarna.

Det yttrandefrihetsbrott som skulle kunna komma i fråga här är hets mot folkgrupp. Detta brott innefattar att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Den genom YGL grundlagsfästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning. Syftet med lagstiftningen om hetsmot folkgrupp har inte varit att motverka kritik av folkgrupper eller av skilda företeelser knutna till grupperna. Begreppet missaktning måste därförtolkas med viss försiktighet, vilket bl.a. innebär att inte alla förnedrande eller nedsättande yttranden är att bedöma som hets mot folkgrupp. Att detfinns olika åsikter i samhället om det befogade i ett kritiskt yttrande är en omständighet som saknar betydelse för frågan om yttrandet är straffbart.Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande eller direkt missvisande finns det ett vidsträckt utrymme (jfr Holmqvistm.fl., Brottsbalken – En kommentar, s. 16:36 f , och Axberger, Tryckfrihetensgränser, s. 209 f ) .

Bedömningen av om ett yttrande eller något annat meddelande utgör straffbart hets mot folkgrupp ska göras med tillämpning av de principer och bedömningar som Europadomstolen har utvecklat i sin praxis (jfr NJA 2007 s.805 I och II). Det innebär bl.a. att ett yttrande inte kan anses brottsligt om detta skulle innebära ett oproportionerligt intrång i yttrandefriheten.

Utöver meddelandets innehåll ska särskilt beaktas vem det riktar sig till,dess syfte samt i vilket sammanhang det sprids. Yttrandefriheten är i princip starkare när ett meddelande har spritts i ett grundlagsskyddat medium än annars.Och yttrandefriheten är särskilt stark när det gäller politiska yttrandenoch debatt i frågor av allmänt intresse.

Med dessa utgångspunkter, och med beaktande av det särskilda skydd som det anmälda programmet har enligt YGL, anser jag att de anmälda uttalandena inte kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Uttalandena innefattar inte heller något annat yttrandefrihetsbrott.

Någon förundersökning ska därför inte inledas. Ärendet har föredragits av Nina Forsgren. (underskrift)

Anna Skarhed

(underskrift)

Donera till oss »