JO-anmälan mot Jasenko Selimovic

JO-anmälan mot Jasenko Selimovic, statssekreterare med ansvar för integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor på arbetsmarknadsdepartementet

BAKGRUND

För ca tre månader sedan visade Sveriges Television (SVT) två norska dokumentärfilmer, ”Staden som offrades” (”Dokument Utifrån” söndagen den 28/8 kl. 22:00 2011) och ”Spåren från Sarajevo”, (”Dokument Utifrån” söndagen den 4 sep 2011 kl 22.00) som delvis kastade ett nytt ljus på det blodiga kriget i f.d. Jugoslavien. Detta framkallade hetsiga reaktioner och skrämmande påtryckningar på Public Service från en del grupperingar och personer. Den som särskilt utmärkt sig i påtryckningarna på Public Service är statssekreteraren Jasenko Selimovic genom upprepade offentliga uppträdanden i radio, tv och tidningar, bl.a. genom en debattartikel i Expressen (31 augusti 2011, ”Debatt”, s. 4)[1] angående den förstnämnda norska dokumentärfilmen.

Denna anmälan riktar sig mot vederbörande statssekreterarens missbruk av sin offentliga ställning då:

1. Statssekreteraren missbrukade sin ställning för att styra innehållet i Public Services utbud, i strid mot yttrandefrihetsgrundlagen.

2. Statssekreteraren med ansvar för integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor missbrukade sin ställning för att gynna en part i en utländsk konflikt och för att missgynna en annan part i den konflikten, nämligen konflikten i det som en gång i tiden var Jugoslavien. Eftersom en ansenlig del av Sveriges befolkning har rötter i f.d. Jugoslavien är det uppenbart att statssekreteraren med sitt uppenbart otillbörliga agerande avsevärt ökade risken för att importera den utländska konflikten till Sverige. Statssekreteraren med ansvar för bl.a. integration skickade med sitt agerande en tydlig signal till över 100 000 svenskserber att Sverige som stat, och i synnerhet integrationsdepartementet, struntar i deras integration.

3. Att statssekreteraren med ansvar för integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor bryter mot grundläggande människorättsliga principer och civilisatoriska normer och dessutom försöker påverka en domstol i en rättsprocess som är mycket viktig för en stor del av den svenska befolkningen.

SKÄLEN

Bl.a. genom sitt inlägg i Expressen den 31 augusti 2011 under sidan ”Sidan 4: Debatt” med rubriken ”Sanningen som offrades av SVT” har Jasenko Selimovic framfört ett antal problematiska yttranden som röjer hans lämplighet som statstjänsteman och i synnerhet som statssekreterare med så delikat ansvar som integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor. I tillägg till detta har statssekreteraren Jasenko Selimovic en rad mediala uppträdanden där han kritiserat SVT för att ha visat dokumentärfilmen bl.a. i Sveriges Radio.

1) Försök att påverka SVT:s utbud brott mot yttrandefrihetsgrundlagen

Statssekreteraren har agerat med uppsåt att försöka påverka innehållet i Public Service i Sverige genom att klart påpeka att programmet inte borde ha sänts. Man skall ha i åtanke att denna insändare av statssekreteraren publicerades innan repriserna av programmet sändes. Dokumentären var planerad att repriseras vid två separata tillfällen samt att den också fanns tillgänglig på SVT Play på kanalens hemsida efter den första sändningens slut. I tillägg till detta så publicerades också artikeln innan den andra dokumentären (”Spåren från Sarajevo”) sändes nästkommande söndag med lika många inplanerade repriser samt publicering på SVT:s hemsida. (Observera att alla repriser sändes helt enligt den ursprungliga tablån för de båda dokumentärerna).

I sin första insändare skriver Selimovic bl.a. :

Därför är det allvarligt att SVT väljer att upplåta plats åt en sådan konspirationsteori”, där han uttrycker en direkt uppmaning gentemot SVT att låta bli att sända detta program och då även per automatik efterföljande repriser och möjligheterna att ladda ner programmet via SVT Play.

Vidare skriver han i artikeln:

Det största problemet är att SVT upplåter plats åt en konspirationsteori med islamofobiska undertoner”. Märk väl att han upprepar ”UPPLÅTER PLATS”, en tydligare intention och därmed också ett försök till styrning av SVT är svår att bortse ifrån.

För tredje och fjärde gången i artikeln uttrycker sedan statssekreteraren i sluttampen:

Det är mycket oroväckande att SVT valde att visa denna film. SVT skall inte vara kanal för förnekelse av ett folkmord som har noggrant kartlagts av Haag-tribunalen. Att SVT inte ens ordnade en klargörande debatt efteråt är ännu mer besvärande. Den ansvarige utgivaren på SVT bör svara på varför”.

Detta är ett mycket klart och flagrant brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och mot SVT:s sändningstillstånd som beslutas av Regeringen.[3]

Selimovic skriver under insändaren som statssekreterare men försöker göra en gardering genom att förklara att han inte skriver i egenskap av statssekreterare. Detta antyder att han är väl medveten om att han inte får påverka public service genom sin funktion, men att han gärna lyfter fram sin funktion inom statsmakten när han framför kritik. Genom att han garderar sig med att kritisera SVT i ”egenskap av folkpartist” försöker han troligtvis undvika risken att bli ”ett föremål” för en JOanmälan.

Vi vill understryka att det är som statssekreterare Jasenko Selimovic hämtar sin legitimitet i sina debattartiklar, insändare och framträdanden och det är också så andra uppfattar honom, inklusive företrädare för SVT som är föremål för hans påverkan, så länge han är anställd som statssekreterare.

Vill han uppträda bland allmänheten, som folkpartist (som han skriver under med ”när det passar”), så finns det ett enkelt sätt: Att säga upp sig (eller bli uppsagd) från uppdraget som statssekreterare. En statssekreterare tillhör i regel något parti. Om det vore möjligt för en statssekreterare att fritt påverka innehållet i Public Services utbud genom att dels använda sig av sin maktposition och auktoritet som statssekreterare och att stundtals gömma sig bakom sin partitillhörighet så skulle bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen som förbjuder det allmänna att styra Public Service vara helt verkningslösa och meningslösa.

2) Missbruk av ställning, import av konflikt

Statssekreteraren med ansvar för integrations-, diskriminerings- och människorättsfrågor missbrukade sin ställning för att gynna en part i en utländsk konflikt och för att missgynna en annan part i den konflikten, nämligen konflikten i det som en gång i tiden var Jugoslavien. Eftersom en ansenlig del av Sveriges befolkning har rötter i f.d. Jugoslavien är det uppenbart att statssekreteraren med sitt uppenbart otillbörliga agerande avsevärt ökade risken för att importera den utländska konflikten till Sverige. Inte helt oväntat föranledde Selimovics agerande stora protester från bl.a. det svenskserbiska samfundet i form av brev till Integrationsministern Erik Ullenhag och även statsministern. Vilka konsekvenser Selimovics agerande kan ha för den svenska integrationspolitiken är det svårt att förutse. Missbruk av ställning för att driva säretniska frågor kan dock förändra det svenska politiska systemet och kulturen i en oönskad och mycket olycklig riktning.[4] [5]

Klart är att Jasenko Selimovic, statssekreteraren med ansvar för bl.a. integration med sitt agerande skickade en tydlig signal till över 100 000 svenskserber att Sverige som stat, och i synnerhet integrationsdepartementet, inte bryr sig särskilt mycket om deras integration.

3) Statssekreteraren bryter mot grundläggande människorättsliga principer

I sin insändare fastställer statssekreteraren att Ratko Mladic är en krigsförbrytare utan att denne blivit fälld av en domstol. Han anser alltså att Mladic inte har rätt att anses vara oskyldig innan motsatsen har bevisats i en opartisk domstol. Som statssekreterare för människorättsfrågor trampar han på en grundläggande mänsklig rättighet och dessutom blandar han sig alltså i domstolsväsendet på internationell nivå och genom medier förespråkar han en odemokratisk hållning till misstänkta (dvs. genom att sprida sitt diskriminerande budskap) där han direkt eller indirekt sätter press på ICTY att döma så som en svensk statstjänsteman anser att domstolen bör döma.

Jasenko Selimovics inverkan på rättsprocessen inför ICTY må vara begränsad i praktiken, men här är det fråga om att han, statssekreteraren med ansvar för människorättsfrågor, bryter mot en grundläggande människorättslig princip om oskuldspresumtion dvs. att den som är misstänkt för ett brott ska behandlas som oskyldig tills motsatsen har bevisats.

AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR

Sammantaget har statssekreteraren Jasenko Selimovic i flera avseenden agerat otillbörligt och även brutit mot grundlagen.

Om statssekreteraren Jasenko Selimovic fick bestämma verkar det som att vi skulle få en ordning där media dömer misstänkta gärningsmän, där staten bestämmer vad media får eller inte får rapportera om, där statssekreterare för integration särbehandlar och marginaliserar vissa invandrargrupper och där statssekreterare med ansvar för människorättsfrågor bryter mot grundläggande rättprinciper och civilisatoriska normer.

Med hänsyn till det ovan anförda har Jasenko Selimovic med all tydlighet demonstrerat sin olämplighet för den aktuella stassekreterarposten.

 


[1]http://www.expressen.se/debatt/1.2545357/jasenko-selimovic-sanningen-som-offrades-av-svt

[2]http://static.sr.se/Laddahem/Podradio/p1_medierna/SR_p1_medierna_110903_c6fc64.mp3
(vid minut 15-16 och 22-23 min. uttalar sig statssekreteraren Jasenko Selimovic i radioprogrammet ”Medierna”).

[3] http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/Tillst%E5ndSVTslutversion%202010.pdf

[4] I ett svar till statssekreteraren Jasenko Selimovics artikel (publicerat i Expressen Debatt- den 5 sept.) från folkmordsforskaren och docenten vid Uppsala universitet, skriver Kjell Magnusson under rubriken: ”Att ifrågasätta är inte att förneka”, där han avslutar artikeln med att; ”Selimovic vill införa ett slags åsiktscensur och det är anmärkningsvärt att en representant för Sveriges regering på detta sätt blandar sig i den statliga tvkanalens utbud”. Hela inlägget finns på:

http://www.expressen.se/debatt/1.2550248/kjell-magnusson-att-ifragasatta-ar-inte-att-forneka

[5] Se t.ex. 3-4 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).JUSTITA PAX VERITAS 2011-12-01 JO-anmälan.

 

Donera till oss »